ROT-avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden

  • äger och bor i eller har som fritidsbostad eller
  • äger och som kundens föräldrar bor i.

Kunden får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Exempel på ROT-arbeten

Nedan följer exempel på vad kunden kan få respektive inte få skattereduktion för.

Observera att listan är inte fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

Källa: Skatteverket.se - Ger arbetet rätt till rotavdrag?


A

ALTAN - SMÅHUS

Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion. Altanen ska vara i trä eller på gjuten platta. Plattor på marken räknas till markarbeten och ger inte rätt till skattereduktion.

ALTAN - BOSTADSRÄTT

Skattereduktion medges inte för ombyggnad och reparation av en altan som hör till en bostadsrätt. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underhåll av altanen.

ANLÄGGNINGSARBETE

Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.

B

BARNS HUSHÅLL

Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall föräldern är ägare till barnets bostad kan skattereduktion medges för de rotarbeten som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där.

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG

Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.

BIDRAG

Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

BOSTADSRÄTT

Äger kunden en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan kunden få skattereduktion för rotarbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana rotarbeten som utförs i lägenheten och som kunden svarar för som ger rätt till skattereduktion. Kunden kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt kunden dem.

BORTFORSLING

Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial och annat skräp. Till bortforsling räknas även tömning och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte m.m.) transporteras bort från bostaden.

C

D

DÖDSBO

Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger inte rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

Skattereduktion för rotarbete för dödsbodelägare

E

F

FASADTVÄTT

Fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS

Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL

Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion. För skattereduktion för rotarbete gäller dock att den som ansöker om skattereduktion också är den som äger förälderns bostad.

G

H

HÄNGRÄNNOR

Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion.

I

J

K

L

M

MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING

Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.

N

O

P

R

S

STENSÄTTNING

Stensättning ger inte rätt till skattereduktion.

T

TOMTRÄTT

Tomträttsinnehavara likställs med ägare av fastighet.

U

V